رفتار ما... - بلموت آفابت


رفتار ما...

اگر قرار باشد خوبي ما وابسته به رفتار ديگران باشد...

اين ديگر خوبي نيست;بلكه معامله است...

مي شود پروانه بود و به هر گلي نشست...

اما بهتر است مهربان بود و به هردلي نشست...!!!

مي گويند هر وقت دلت براي كسي تنگ شد نگاهش كن،نبود صدايش كن،نشنيد دعايش كن.


برچسب ها:
زمان: 2015-04-13 09:24:50